Szkoła policealna (technik administracji - 2 lata)

 • Cel kształcenia
 • Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:
  • gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
  • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
  • sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
  • prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
  • prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.
 • Perspektywa
 • Jest to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie (i będzie rosło) zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

  Nauczanie na kierunku technika administracji daje przygotowanie o charakterze zawodowym szerokoprofilowym. Technik administracji może być zatrudniony w:
  • administracji państwowej, rządowej, specjalnej, samorządowej,
  • w administracji podmiotów gospodarczych,
  • w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • w samorządach zawodowych i gospodarczych,
  • w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych,
  • w organach szeroko rozumianych organizacji społecznych,
  • zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.
 • Zajęcia zawodowe
 • Uczniowie kształcą się w znajomości prawa, gospodarki, techniki biurowej (z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego, rachunkowości, socjologii i psychologii społecznej.
 • Przedmioty
 • Podstawy przedsiębiorczości, język obcy w administracji, działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawy prawa administracyjnego, podstawy finansów publicznych, wykonywanie pracy biurowej, postępowanie w administracji.


Zapisz się on-line! »
wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Twoja Szkoła