Face Upward - Widget

Mielec

Legionów 6
Budynek szkoły
Szkoła mieści się w budynku:
Sekretariat znajduje się na ul. Legionów 6. Zajęcia odbywają się w I LO w Mielcu na ul. Jędrusiów 1
Tel.: 17 582-40-14
Email: mielec@twoja-szkola.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt 8:00 do 15:00, w sobotę i niedzielę w weekendy zjazdowe. W poniedziałki po weekendzie zjazdowym sekretariat nieczynny.

Nasze kierunki:
OGŁOSZENIA
Regulamin i program praktyk zawodowych kierunek: rachunkowość
2017-02-24 13:01:52

Regulamin praktyk zawodowych

 

Prywatna Zawodowa Szkoła Policealna dla Dorosłych ,,Twoja –Szkoła” w Mielcu

KIERUNEK : Technik rachunkowości 431103

SEMESTR: II 2 tygodnie- 80 h

SEMESTR:III 2 tygodnie-80 h

ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAKTYK

1. Słuchacze szkół mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej zgodnie z kierunkiem kształcenia.

2. Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez słuchacza podczas praktyki zawodowej oraz jej wymiar określa program nauczania dla danego zawodu .

3. Zadaniem praktyki zawodowej jest połączenie teoretycznych wiadomości z przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole z umiejętnościami praktycznymi w rzeczywistych warunkach pracy.

4. Praktyki zawodowe mogą być realizowane w ciągu całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii i wakacji.

5. Praktyka zawodowa realizowana jest w oparciu o skierowanie .

6. Odbycie i zaliczenie przez słuchacza praktyki zawodowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia danego semestru i ukończenia całego cyklu nauki.

7. Słuchacz odbywający praktykę zawodową zobowiązany jest po jej zakończeniu przedstawić w szkole następujące dokumenty :

a) Dzienniczek praktyk

b) Wpisu oceny z praktyk dokonuje opiekun lub wychowawca klasy.

8. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad praktyką zawodowa i ma prawo do przeprowadzenia kontroli.

9. Słuchacz jest podporządkowany regulaminowi pracy zakładu , w którym odbywa praktykę.

10. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk wyznaczony przez właściciela bądź kierownika firmy.

11. Opiekun praktyk jest w ciągłym kontakcie z dyrekcją szkoły , przekazuje informacje z przebiegu praktyk, zgłasza zjawiska niepokojące do rozwiązania.

12.Podstawą uzyskania przez słuchacza pozytywnej oceny z praktyki zawodowej jest sporządzenie sprawozdania z odbycia praktyk zawodowych.

13. Ocena z praktyki wystawiana jest według następującej skali:

a) Stopień celujący – 6

b) Stopień bardzo dobry – 5

c) Stopień dobry – 4

d) Stopień dostateczny – 3

e) Stopień dopuszczający – 2

f) Stopień niedostateczny – 1

Dopuszczalna jest ocena pozytywna bądź negatywna

14. Niedostarczenie przez słuchacza dokumentów związanych z odbyciem praktyki , o którym jest mowa w pkt.7 regulaminu , w terminie umożliwiającym jej zaliczenie:

Dla kierunków kończących cykl nauki w semestrze wiosennym do 31 maja

Dla kierunków kończących cykl nauki w semestrze jesiennym do 31 grudnia

powoduje nie zaliczenie praktyki a tym samym nie wydanie świadectwa ukończenia szkoły.

15. Wszelkie sprawy sporne nieuregulowane regulaminem są rozwiązywane przez Dyrektora szkoły

16. Regulamin w każdym roku szkolnym jest aktualizowany o wchodzące w życie rozporządzenia MEN.

 

WARUNKI ZWOLNIENIA Z PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dyrektor może zwolnić słuchacza z odbycia praktyki zawodowej w całości lub części (zgodnie z rozporządzeniem MEN z na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2))

1. Dyrektor szkoły policealnej dla dorosłych:

1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po

zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim

Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci,

okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla danego zawodu;

2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po

zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski,

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe –

w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym

państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci,

okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu,

w którym się kształci, lub

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub

w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi szkoły policealnej w każdym semestrze,

w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora szkoły policealnej wspólnego

zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres

tego zawodu.

4. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, uzupełnia pozostałą

część praktycznej nauki zawodu w sposób i w trybie określonych w statucie szkoły.

W sekretariacie należy odebrać skierowanie na praktykę zawodową wraz z rozkładem nauczania i dzienniczkiem praktyk

Zatwierdzono, dnia 27.09.2016Program praktyk zawodowych dla kierunku

 

Technik rachunkowości 431103

 

1. Czas trwania praktyk:

Słuchacz jest zobowiązany do odbycia praktyk zawodowych w semestrze

-drugim w ilości 80 godzin

-trzecim w ilości 80 godzin

2. Dokumentacja:

Przed udaniem się na praktyki zawodowe należy z sekretariatu szkoły pobrać umowy i

dziennik praktyk zawodowych. W czasie trwania praktyki dziennik należy regularnie

uzupełniać o wykonywane czynności. Po zakończeniu praktyk należy zadbać, aby opiekun

praktyk w dzienniku praktyk potwierdził wykonywane czynności, wpisał opinię/ocenę z

praktyk oraz podpisał się potwierdził pieczątką odbycie praktyk.

Opiekun praktyk potwierdza ten fakt podpisem i pieczątką

W celu potwierdzenia odbycia praktyk należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełnioną

umowę oraz dziennik praktyk.

3. Cele i zadania praktyk zawodowych – po zakończonych praktykach w semestrze

trzecim słuchacz powinien umieć:

Z zakresu wykonywania prac księgowych:

A.36.1(1)6 oddzielić dokumenty księgowe podlegające i niepodlegające księgowaniu;

A.36.1(1)7 dokonać kontroli wstępnej dowodów księgowych;

A.36.1(1)8 zastosować pieczęcie dekretacyjne do kwalifikowania dowodów księgowych do

ujęcia w księgach rachunkowych;

A.36.1(2)3 odczytywać zdarzenia gospodarcze z dowodów księgowych;

A.36.1(3)3 określić okres przechowywania różnych dowodów

i dokumentów księgowych występujących w jednostce organizacyjnej;

A..36.1(10)19 określić podstawowe wymogi dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych

przy użyciu komputera dotyczące zapisów księgowych i wydruku danych;

A..36.1(10)20 zaewidencjonować różne operacje gospodarcze na podstawie dowodów

zakwalifikowanych do ujęcia w księgach rachunkowych;

A.36.1(17)4 zidentyfikować formy rozliczeń bezgotówkowych stosowanych w rozliczeniach

z kontrahentami jednostki organizacyjnej;

A.36.1(17)5 wyjaśnić cel sporządzania poszczególnych dokumentów obrotu gotówkowego;

A.36.1(18)7 zastosować program komputerowy do księgowania operacji gospodarczych

stosowany w jednostce organizacyjnej;

A.36.2(2)6 rozróżniać metody inwentaryzacji;

A.36.2(3)3 określić przyczyny powstałych różnic inwentaryzacyjnych;

A.36.2(3)4 podać treść ekonomiczną powstałych różnic inwentaryzacyjnych.

Planowane zadania

zapoznać się z zadaniami działu księgowego,

zapoznać się z Zakładowym Planem Kont,

zapoznać się z dokumentacją księgową stosowaną w jednostce,

dobrać formularze dokumentów, ich oznakowanie oraz wyznaczyć drogę obiegu

dokumentów między komórkami organizacyjnymi,

zapoznać się ze sposobem archiwizacji dokumentacji księgowej,

wykonywać prace związane z archiwizowaniem dokumentów księgowych z

zastrzeżeniem ochrony danych osobowych,

zapoznać się z formami rozliczeń pieniężnych z kontrahentami jednostki organizacyjnej,

sporządzić dokumenty obrotu pieniężnego,

zapoznać się z metodami amortyzacji środków trwałych stosowanymi w jednostce

organizacyjnej,

obliczyć kwotę rocznego odpisu amortyzacji wybranych środków trwałych,

sporządzić Polecenie księgowania wybranych operacji gospodarczych,

sporządzić inne dowody księgowe na stanowisku pracy księgowego,

kontrolować dowody księgowe,

rozróżnić dowody potwierdzające operacje gospodarcze i zakwalifikować je do ujęcia w

księgach rachunkowych,

zaksięgować wybrane operacje gospodarcze na podstawie dowodów źródłowych w

programie finansowo – księgowym,

zapoznać się z planem i dokumentacją inwentaryzacji,

opracować projekt akcji profilaktycznej, mającej na celu zapobieganie powstawaniu

niedoborów.

Z zakresu prac kadrowo-płacowych:

A.65.1(1)5 sporządzić umowę o pracę dostosowując rodzaj umowy do konkretnej sytuacji;

A.65.1(1)14 sporządzić wypowiedzenie stosunku pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;

A.65.1(1)2 prowadzić akta osobowe pracownika;

A.65.1(2)6 sporządzić umowy cywilnoprawne;

A.65.1(3)8 obliczyć wynagrodzenia pracowników przy zastosowaniu systemu wynagradzania

obowiązującego w jednostce organizacyjnej;

A.65.1(5)12 sporządzić listę płac z wykorzystaniem oprogramowania kadrowo – płacowego

stosowanego w jednostce organizacyjnej;

A.65.1(6)6 rozliczyć wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej

na umowę o pracę i umowę zlecenia;

A.65.1(6)7 rozliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej

na umowę zlecenia;

A.65.3(3)6 określić termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zatrudnionego

pracownika;

A.65.3(3)7 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych

i ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych pracowników;

A.65.3(3)8 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby fizycznej prowadzącej

działalność gospodarczą;

A.65.3(3)9 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby prawnej;

A.65.3(3)10 dobrać formularz ZUS do zgłoszenia zamiany danych identyfikacyjnych osoby

ubezpieczonej;

A.65.3(3)11 sporządzić deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia

zdrowotnego;

A.65.3(3)7 określić terminy regulowania płatności składek na ubezpieczenia społeczne i

ubezpieczenie zdrowotne;

A.65.3(3)8 rozróżnić dokumenty rozliczeniowe ZUS;

A.65.3(3)9 sporządzić deklarację rozliczeniową ZUS DRA;

A.65.3(3)7 sporządzić imienne raporty miesięczne: ZUS RCA, ZUS RZA, ZUSRSA;

A.65.3(3)8 określić sankcje z tytułu niewykonywania obowiązków

z zakresu ubezpieczeń społecznych;

A.65.3(4)6 sporządzić „listę zasiłkową”.

Planowane zadania

- zapoznać się z zadaniami działu zatrudnienia i płac,

- zapoznać się z dokumentacją pracowniczą stosowaną w jednostce,

- zapoznać się z systemem wynagradzania pracowników stosowanym w jednostce

organizacyjnej,

- zapoznać się z regulaminem wynagradzania pracowników,

- sporządzić listy płac w programie kadrowo – płacowym,

- sporządzić przelewy wynagrodzeń na imienne rachunki rozliczeniowo –

oszczędnościowe pracowników,

- sporządzić przelewy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

- dobrać formularze deklaracji do zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych

i ubezpieczenia zdrowotnego,

- dobrać formularze deklaracji rozliczeniowej do rozliczenia składek na ubezpieczenia

społeczne wszystkich ubezpieczonych i z wszystkich tytułów

- sporządzić deklaracje ZUS ZUA.

 

 


PLAN LEKCJI

PLIKI DO POBRANIA

Dyrektor Generalny:
  • Tomasz Kubala
Dyrektor Dydaktyczny:
  • Szymczuk Agnieszka
Sekretarki:
  • Beata Kapustka
Kadra
Kadrę pedagogiczną stanowi zespół wykształconych, kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, przyjazna i miłą atmosferę nauki. Wykwalifikowana kadra zawsze służy pomocą słuchaczom.

Nabór
W naszym oddziale obecnie uczy się ponad 200 słuchaczy. W celu zapisania się do szkoły należy przynieść świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły, 3 zdjęcia i ksero dowodu osobistego.

Lokalizacja
Zajęcia odbywają się w budynku I LO w Mielcu na ul. Jędrusiów 1.

Dodatkowe informacje
Głównym celem naszej szkoły jest przekazanie wiedzy, wyjście naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy. U nas znajdą miejsce absolwenci szkół podstawowych, gimnazjalnych i zasadniczych.

wsd
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 - Twoja Szkoła